Panaszkezelés – ügyfélszolgálat

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról
tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes hivatal elérhetőségei:

Kormányhivatal (http://www.kormanyhivatal.hu/hu)

 • 5000 Szolnok, Indóház u. 8.
 • Tel: 56/513-336

A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, melynek elérhetőségei:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • székhelye: 1101 Budapest, Fő utca 44-50.
 • központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
 • Tel: 06 1 795 1700

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Vitarendezés

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el. https://jarasinfo.gov.hu/

Ha valaki panaszt kíván tenni egy vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, nem kell feltétlenül bírósághoz fordulnia. Választhatja az alternatív vitarendezést. Alternatív vitarendezésnek tekinthető minden olyan eljárás, melynek révén a vitában álló felek peren kívül rendezhetik jogvitájukat.
Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi Online vitarendezési platformon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését anélkül, hogy a távolság meggátolná Önt ebben. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Békéltető Testületek elérhetősége:

www.bekeltetes.hu

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
 • 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 306.
 • Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
 • Mobil: 20/373 2570     
 • e-mail : bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
 • weboldal: www.ec.europa.eu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

A Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok:

 • Szolnoki Járásbíróság (5000 Szolnok, Kossuth út 1.)
 • Szolnoki Törvényszék (5000 Szolnok, Kossuth út 1.)

Ügyfélszolgálat

 • 5350 Tiszafüred Ady E út.2/b
 • Kapcsolattartó neve: Danyi Ferenc, telefonszáma: +36 30 740 4154
 • Telefonszám: +36 30 740 4154
 • Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-péntek  9:00-17:00 között
 • e-mail cím: tiszafured@profipadlotiszafured.hu